IBPS தேர்வு பாடத்திட்டம் அறிவிப்பு 2023

வணக்கம் நண்பர்களே! IBPS தேர்வு எழுத தயரா இருக்கீங்களா? IBPS தேர்வுக்கு எப்படி படிப்பது மற்றும் என்ன பாடத்தை படிப்பது என தெரியவில்லையா? இந்த பக்கத்தில் IBPS Syllabus & Exam Pattern 2023 பற்றிய தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஐபிபிஎஸ் சிலபஸ் 2023: IBPS பாடத்திட்டம் மற்றும் தேர்வு முறைகள் அனைத்தும் IBPS நிறுவனத்தால் தயாரிக்கபடுகிறது. மொத்தம் நான்கு வங்கி தேர்வுகள் நேரடியாக நடத்தப்படுகின்றன. Reserve Bank மற்றும் SBI போன்ற பிற வங்கித் தேர்வுகளை ஆலோசனைத் திறனில் நடத்துவதிலும் IBPS ஈடுபட்டுள்ளது. மேலும் Jobstamil.in இணையதளத்தில் தேர்வுக்கான அனைத்து விவரங்களும் அளித்துள்ளோம். வங்கி வேளையில் சேர ஜாப்ஸ் தமிழ் குழுவினரின் வாழ்த்துக்கள்!

IBPS தேர்வு பாடத்திட்டம் அறிவிப்பு 2023

IBPS Syllabus Latest Updated

IBPS Syllabus Latest Updated 2023 March 20, 2023

IBPS கட்டுப்பாட்டின் கீழ் நேரடியாக நடக்கும் தேர்வுகள்:

✔️ நன்னடத்தை அலுவலர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான தேர்வு
✔️ வங்கி எழுத்தர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான (IBPS Clerk Exam) தேர்வு.
✔️ சிறப்பு அதிகாரிகளை நியமிக்க ஐபிபிஎஸ் எஸ்ஓ (IBPS SO Specialist Officers) தேர்வு.
✔️ மண்டல கிராமப்புற வங்கிகளுக்கு (Regional Rural Banks) அதிகாரிகள் மற்றும் உதவியாளர்களை நியமிப்பதற்கான IBPS RRB தேர்வு.

வங்கி பணியாளர் தேர்வு பாடத்திட்டத்தின் வகைகள்:

✔️ IBPS PO பாடத்திட்டம்
✔️ IBPS Clerk பாடத்திட்டம்
✔️ IBPS SO பாடத்திட்டம்
✔️ IBPS RRB பாடத்திட்டம்

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து தேர்வுகளும் ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா (SBI) மற்றும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (Reserve bank of India) தவிர பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கானவை. தேர்வில் பாடங்கள் மற்றும் பாடத்திட்டங்கள் இந்த தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பொதுவானவை. ஐபிபிஎஸ் வங்கி தேர்வு பாடத்திட்டம் மற்ற வங்கி தேர்வுகளுக்கான பாடத்திட்டங்களைப் போன்றது. ஐபிபிஎஸ் தேர்வுகளுக்கான விரிவான பிரிவு வாரியான பாடத்திட்டத்தை இந்த பக்கத்தில் அறிந்து கொள்ளலாம்.

IBPS PO பாடத்திட்டம்:

PO தேர்வுக்கான IBPS பாடத்திட்டம் ஆங்கிலம், கணிதம், பொது அறிவு போன்ற பல்வேறு தலைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது.

IBPS PO பாடத்திட்டம் பின்வரும் பாடங்களை உள்ளடக்கியது:

✔️ ஆங்கில மொழி (English Language)
✔️ அளவு திறன் (Quantitative Aptitude)
✔️ பகுத்தறிவு திறன் (Reasoning Ability)
✔️ கணினி அறிவு (Computer Knowledge)
✔️ பொது விழிப்புணர்வு, பொருளாதாரம் மற்றும் வங்கி (General Awareness)

IBPS PO Syllabus Details:

SubjectTopicsState of Examination
English LanguageFill in the blanks,
Paragraph Completion,
Vocabulary,
Verbal Ability,
Idioms & Phrases,
Reading Comprehension,
Cloze Test,
Para jumbles/ Sentence, Rearrangement,
Tenses Rules,
Multiple Meaning / Error Spotting.
Prelims & Mains
Quantitative Aptitude
Number Systems
Sequence and Series
Permutation, Combination and Probability
Quadratic Equation
Data Sufficiency
Linear Equation
Simplification and Approximation
Profit and Loss
Mixtures and Alligations
Simple and Compound Interest
Work and Time
Time and Distance
Mensuration – Cylinder, Cone, Sphere
Data Interpretation
Ratio and Proportion, Percentage
Surds and Indices
Check the Maths shortcut tricks here
Prelims & Mains
Reasoning AbilityPuzzle
Tabulation
Syllogism
Blood Relations
Input-Output
Coding-Decoding
Logical Reasoning
Alphanumeric Series
Ranking/Direction/Alphabet Test
Data Sufficiency
Coded Inequalities
Seating Arrangement
Prelims & Mains
Computer Knowledge
Internet
Memory
Keyboard Shortcuts
Computer Abbreviation
Microsoft Office
Computer Hardware
Computer Software
Operating System
Networking
Computer Fundamentals /Terminologies
Mains
General Awareness
India’s Financial and Banking System
Budget and Monetary Plans of the Government
Key National Institutions
Financial Awareness
Current Affairs
Banking Awareness
General Knowledge
Mains

IBPS Clerk பாடத்திட்டம்:

Clerk தேர்வுக்கான ஐ.பி.பி.எஸ் பாடத்திட்டம் முந்தைய ஆண்டுகளின் வினாத்தாள்களின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

ஐ.பி.பி.எஸ் ஆர்.ஆர்.பி தேர்வின் கீழ் வரும் கிராமப்புற பி.எஸ்.பி-களைத் தவிர, அனைத்து பி.எஸ்.பி.க்களுக்கும் எழுத்தர்களை நியமிக்க IBPS எழுத்தர் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. எழுத்தர் தேர்வுக்கான ஐ.பி.பி.எஸ் பாடத்திட்டம் பி.ஓ பாடத்திட்டத்தைப் போன்றது.

IBPS எழுத்தர் பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள பாடங்களின் பட்டியல் பின்வருமாறு:
✔️ ஆங்கில மொழி (English Language)
✔️ பகுத்தறிவு திறன் (Reasoning Ability)
✔️ கம்ப்யூட்டர் ஆப்டிட்யூட் (Computer Aptitude)
✔️ அளவு திறன் (Quantitative Aptitude)
✔️ பொது மற்றும் நிதி விழிப்புணர்வு (General and Financial Awareness)

IBPS clerk Syllabus Details:

SubjectTopicsStage of Exam
English LanguageMultiple Meaning / Error Spotting
Fill in the blanks
Paragraph Completion
Vocabulary
Grammar
Reading Comprehension
Cloze Test
Para jumbles
Prelims and Mains
Reasoning AbilityAnalogy
Direction Sense Test
Series Test
Miscellaneous Test
Statements and Assumption
Syllogism
Coding and Decoding
Blood Relations
Computer AptitudeHistory of Computers
Networking and Communication
Basic of Hardware and Software
Windows Operating System
Internet Terms
Microsoft Office
Database Basics
Basics of Hacking, Security Tools and Viruses
Mains
Quantitative AptitudePercentage
Clocks
Volume and Surface Area
Logarithms
Permutation and Combination
Ratio and Proportion
Time, distance and speed
Time and work
Mixture and Allegations
Height and Distances
Probability
Simple Interest and Compound Interest
Profit and Loss
Trigonometry
Averages
Stocks and Shares
Ratio and Proportion
Partnerships
Prelims and Mains
General and Financial AwarenessCurrent Affairs
Indian Financial System
Indian Banking History
Monetary Plans
Introduction to National Institutions
Banking Terms
Algebra
Data Interpretation
Charts, Bar and Graphs
Mains

IBPS SO பாடத்திட்டம்:

ஐபிபிஎஸ் எஸ்ஓ பாடத்திட்டம் பிஓ பாடத்திட்டத்தைப் போன்றது. இருப்பினும், SO தேர்வுக்கான ஐபிபிஎஸ் பாடத்திட்டத்தில் உள்ள தொழில்முறை அறிவு பிரிவு ஒவ்வொரு சிறப்புக்கும் பொருந்தும். கூடுதலாக, ராஜ்பஷா அதிகார பதவிக்கு தோன்றும் வேட்பாளர்கள் (descriptive paper in Hindi) இந்தியில் ஒரு விளக்கக் கட்டுரைக்கு ஆஜராக வேண்டும்.

SO-க்கான IBPS தேர்வு பாடத்திட்டம் PO & Clerk தேர்வுகளிலிருந்து சற்று வித்தியாசமானது. ஏனென்றால், ஐ.பி.பி.எஸ் பி.ஓ தேர்வின் ஒரு முக்கிய பிரிவு தொழில்முறை அறிவுப் பிரிவு ஆகும். அங்கு வேட்பாளர் விண்ணப்பித்த நிபுணத்துவங்களின் அடிப்படையில் கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன.

IBPS SO Syllabus Prelims Details:

SubjectState of Examination
English LanguageReading Comprehension
Tenses Rules
Cloze Test(Fill in the blanks)
Paragraph Jumbles
Idioms & Phrases
Error Detection
Multiple Meanings(Contextual Usage)
Paragraph Completion
Reasoning AbilityPicture Series Puzzles
Tabulation
Syllogism
Relationships
Input/Output
Coding and Decoding
Assertion and Reason
Statement, Argument and Assumption
Word Formation
Logical Reasoning
Alphanumeric Series
Directions
Ranking and Order
Alphabet Combination
Data Sufficiency
Reasoning Inequalities
Seating Arrangements
Quantitative AptitudeSimple and Compound Interest
Surds and Indices
Work and Time
Time and Distance Equations
Mensuration: Cylinder, Cone, Sphere and Cuboid
Simplification and Approximation
Profit and Loss
Mixtures and Alligations
Series and Sequences
Permutation and Combination
Measures of Central Tendency and Variation
Probability
Data Interpretation
Ratio And Proportion
Percentages
Number Systems
General Awareness, Economy and Banking KnowledgeFinancial Knowledge,
Banking Awareness,
Basic Economics,
Current Events of National and International Importance with focus on financial news,
General Knowledge on various topics of importance to financial institutions

இந்த வங்கி தேர்வில் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளருக்கு அளிக்கக்கூடிய ஜாப் ரோல் (Job Role):

✔️ Information Technology Officer
✔️ Agriculture Officer
✔️ Rajbhasha Adhikari
✔️ Law Officer
✔️ Human Resources/Personnel Officer
✔️ Marketing Officer

IBPS SO தேர்வு முறை:

✔️ Preliminary Exam
✔️ Mains Exam
✔️ Interview Process

பிரிலிம்களுக்கான ஐபிபிஎஸ் எஸ்ஓ தேர்வு முறை

IBPS SO Exam Pattern- SubjectMaximum MarksDuration
English Language2540 minutes
Reasoning5040 minutes
General Awareness with Special Reference to the Banking Industry(For Law and Rajbhasha)5040 minutes
Quantitative Aptitude( For IBPS SO I.T officer, Agriculture, HR/Personnel and Marketing)5040 minutes

மெயின்களுக்கான ஐபிபிஎஸ் எஸ்ஓ தேர்வு முறை

IBPS SO Exam Pattern- SubjectMaximum MarksDuration
Professional Knowledge (Objective for Law, I.T, HR, Marketing, Agriculture)6045 minutes
Professional Knowledge (Objective for Rajbhasha)6030 minutes
Professional Knowledge (Descriptive for Rajbhasha)30 minutes

IBPS RRB பாடத்திட்டம்:

மண்டல கிராம வங்கிகளுக்கு அதிகாரிகள் மற்றும் உதவியாளர்களை நியமிக்க ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இந்த தேர்வின் ஐபிபிஎஸ் பாடத்திட்டம் ஐபிபிஎஸ் பிஓ மற்றும் ஐபிபிஎஸ் கிளார்க் தேர்வுகளுக்கு சமம்.

ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி உதவி பாடத்திட்டம் (Syllabus)

 • Reasoning Ability
 • Numerical Ability
 • Computer Knowledge
 • English Language(Optional)
 • Hindi Language(Optional)
 • General Awareness

IBPS RRB Officers (Scale I) Syllabusஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி அதிகாரிகள் (அளவு I) பாடத்திட்டம்

 • Quantitative Aptitude
 • Reasoning
 • Computer Knowledge
 • General Awareness
 • English Language(Optional)
 • Hindi Language(Optional)

IBPS RRB Scale II and III Officers Syllabus – IBPS RRB அளவுகோல் II மற்றும் III அதிகாரிகள் பாடத்திட்டம்

 • Reasoning
 • Computer Knowledge
 • Financial Awareness
 • English Language(Optional)
 • Hindi Language
 • Quantitative Aptitude and Data Interpretation

IBPS தேர்வு பாடத்திட்டத்தில் எந்தெந்த பாடங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன?

IBPS தேர்வு பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள முக்கிய பாடங்கள் பகுத்தறிவு திறன், பொது விழிப்புணர்வு, அளவு திறன், ஆங்கில மொழி மற்றும் வங்கி விழிப்புணர்வு. இது தவிர, SO தேர்வுக்கான IBPS தேர்வு பாடத்திட்டத்தில் தொழில்முறை அறிவின் ஒரு பகுதி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு வருடத்தில் எத்தனை முறை IBPS தேர்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன?

IBPS ஆண்டுதோறும் நான்கு தேர்வுகளை நடத்துகிறது. இந்த தேர்வுகளில் IBPS PO, SO, Clerk மற்றும் RRB தேர்வுகள் அடங்கும். இணைக்கப்பட்ட பக்கத்தில் IBPS அறிவிப்பைப் பற்றி மேலும் அறியலாம்.

IBPS தேர்வுக்கு படிப்பதற்கு எந்த புத்தகம் சிறந்தது?

IBPS தேர்வுக்கு படிப்பதற்கு சிறந்த புத்தகங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவை
✔️ R.S. Agarwal
✔️ Verbal and Non Verbal Reasoning by R.S. Agarwal
✔️ Banking Awareness by Arihant Publications
✔️ Pratiyogita Darpan for Current Affairs
✔️ Wren and Martin for English Grammar

IBPS தேர்வு எளிதானதா?

IBPS PO ஒரு கடினமான தேர்வு அல்ல. முறையான படிப்புத் திட்டம் இல்லாததே பெரும்பாலான வேட்பாளர்களுக்கு தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவது கடினம்.

IBPS தேர்வு முறைக்கு எவ்வாறு தயாராகுவது?

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாடத்திட்டத்தின் மூலமாகவும், மற்றும் முந்தய ஆண்டு வினாத்தாள்களை படித்து IBPS தேர்வுக்கு தயாராகலாம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here