தமிழ்நாடு கணினி பயிற்சி நிறுவனத்தில் மேலாளர் வேலை

எக்ஸாம் இல்லை! விண்ணப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை! தமிழ்நாடு கணினி பயிற்சி நிறுவனத்தில் நேர்காணல் முறையில் வேலை!