தமிழ்நாடு அரசு வேலை வாய்ப்புAny Post GraduateTNPSCசெய்திகள்தமிழ்நாடு

TNPSC-யில் புதிய வேலைவாய்ப்புகள்! ரூ.36,200 – ரூ.1,14,800 வரை சம்பளம்

TNPSC Notification Updates

தமிழ்நாடு அரசு தேர்வாணையம் பல்வேறு வேலைவைப்புகளை அறிவித்து அதற்கான தேர்வுகளை நடத்தி ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான அமைப்பாகும். அரசு தேர்வுகளை எழுத இருப்பவர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படாதிட்டங்களை படிக்க வேண்டும். என்னென்றால் அதிலிருந்து தேர்வுக்கு கேள்விகள் கேட்கப்படும். மேலும் தேர்வு எழுதி முடிவில் எடுக்கும் மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்விஸ் கமிசன் பணியாளர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது. இந்த பக்கத்தில் tnpsc சிலபஸ், tnpsc exam pattern 2021, TNPSC exam notification, TNPSC Exam syllabus போன்ற அணைத்து தகவலையும் அளித்துள்ளோம். மேலும் தகவலை அறிய ஜாப்ஸ் தமிழ் இணையதளத்தில் எப்போதும் இணைந்தே இருங்கள்.

டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப் 1 பாடத்திட்டம் – ப்ர்லிம்ஸ் மற்றும் மெயன்ஸ் எக்ஸாம்:

தமிழக பொது சேவை ஆணையம் (TNPSC) குரூப் 1 சேவைகளில் ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான தேர்வு பாடத்திட்டத்தை வெளியிடுகிறது. மேலும் இந்த பக்கத்தில் TNPSC group 1 தேர்வு 2021-2022 க்கான திருத்தப்பட்ட பாடத்திட்டங்களை நீங்கள் படித்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். ஒருங்கிணைந்த சிவில் சர்வீஸ் – 1 (CCS-1) என அதிகாரப்பூர்வமாக அறியப்படும் TNPSC குரூப் 1 தேர்வு மூன்று நிலைகளில் தேர்வை நடத்துகிறது. அவை

Prelims – 1 paper for 300 marks
Mains – 3 papers for a total of 750 marks
Interview – 100 marks

TNPSC Group 1 Syllabus – Prelims

Unit Iபொது அறிவியல்
இயற்பியல்
வேதியியல்
தாவரவியல்
விலங்கியல்
Unit IIதற்போதைய நிகழ்வுகள்
வரலாறு
அரசியல் அறிவியல்
நிலவியல்
பொருளாதாரம்
விஞ்ஞானம்
Unit IIIநிலவியல்
Unit IVஇந்தியாவின் வரலாறு மற்றும் கலாச்சாரம்
Unit Vஇந்திய அரசியல்
Unit VIஇந்திய பொருளாதாரம்
Unit VIIஇந்திய தேசிய இயக்கம்
Unit VIIIஅப்டிட்யூட் மற்றும் மன திறன் சோதனை

TNPSC Group 1 Syllabus for Mains

TNPSC மெயின்ஸ் தேர்வுக்கான பாடத்திட்டங்கள் கிழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Paper 1 – General Studies:

பிரிவு I – இந்தியாவின் நவீன வரலாறு மற்றும் இந்திய கலாச்சாரம்
பிரிவு II – இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் சமூக சிக்கல்கள்
பிரிவு III – பொது திறன் மற்றும் மன திறன்

Paper 2 – General Studies

யூனிட் I – இந்தியாவைப் பாதிக்கும் உலகெங்கிலும் உள்ள இந்திய அரசியல் மற்றும் வளர்ந்து வரும் அரசியல் போக்குகள்
பிரிவு II – இந்தியாவின் வளர்ச்சியில் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு மற்றும் தாக்கம்
பிரிவு III – தமிழ் சமூகம் (கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியம்)

Paper 3 – General Studies

பிரிவு I – தமிழ்நாட்டைப் பற்றிய சிறப்பு குறிப்புடன் இந்தியாவின் புவியியல்
பிரிவு II – சுற்றுச்சூழல், பல்லுயிர் மற்றும் பேரழிவு மேலாண்மை
பிரிவு III – இந்திய பொருளாதாரம் மற்றும் தற்போதைய பொருளாதார போக்குகள் மற்றும் இந்தியாவில் உலகளாவிய பொருளாதாரத்தின் தாக்கம்.


TNPSC CCSE Group 2 & 2A – Syllabus & Exam Pattern

டி.என்.பி.எஸ்.சி ஒருங்கிணைந்த சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுக்கான வேட்பாளர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது CCSE குரூப் 2 & 2 A வகை தேர்வுகளை நடத்துகிறது. தேர்ந்தெடுக்கும் முறைகளை கீழ்க்கண்ட நிலைகளில் நடத்துகிறது.

(i) Preliminary Examination

(ii) Main Written Examination

(iii) Oral Test.

TNPSC Group 2 – Preliminary Exam Pattern

TNPSC Preliminary SubjectsNumber of QuestionsMaximum Marks
General Studies175300
Aptitude and Mental Ability Test25
Total200

TNPSC Group 2 – Main Exam Pattern

SubjectTotal QuestionsTotal Marks
Part-A
Tamil to English Translation2 / 2550
English to Tamil Translation2 / 2550
Part-B
Precis Writing2 / 2040
Comprehension2 / 2040
Hints Development2 / 2040
Essay Writing on ‘Thirukkural’2 / 2040
Letter writing (Official)2 / 2040
Total14300

TNPSC குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2(A) பாடத்திட்டங்கள்:

TNPSC குரூப் 2 பாடத்திட்டம் 2020: தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு சிவில் சர்வீச்களில் ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்க்காக தமிழக பொது சேவை ஆணையம் ஒருங்கிணைந்த சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வு -2 (CCSE -2) நடத்துகிறது. குழு 2 மற்றும் 2 A இன் கீழ் TNPSC வெவ்வேறு பதவிகளுக்கு CCSE- II தேர்வுகளை நடத்துகிறது. TNPSC குழு 2 மற்றும் TNPSC குழு 2A ஆகியவற்றின் Syllabus மற்றும் Exam pattern கிழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

TNPSC Group 2 & 2A – Prelims Syllabus

UNIT I: General Science

 • Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum Products, Fertilizers, Pesticides.
 • Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms, Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene, Human diseases.
 • Environment and Ecology.
 • Scientific Knowledge and Scientific temper – Power of Reasoning – Rote Learning Vs Conceptual Learning – Science as a tool to understand the past, present and future.
 • Nature of Universe – General Scientific Laws – Mechanics – Properties of Matter, Force, Motion and Energy – Everyday application of the basic principles of Mechanics, Electricity and Magnetism, Light, Sound, Heat, Nuclear Physics, Laser, Electronics and Communications.

UNIT II: Current Events

Geography – Geographical landmarks.

 • Economics – Current sociol – economic issues.
 • Science – Latest inventions in Science and Technology.
 • History – Latest diary of events – National symbols – Profile of States – Eminent personalities and places in news – Sports – Books and authors.
 • Polity – Political parties and political system in India – Public awareness and General administration – Welfare oriented Government schemes and their utility, Problems in Public Delivery Systems.

UNIT III: Geography of India

 • Location – Physical features – Monsoon, rainfall, weather and climate – Water resources – Rivers in India – Soil, minerals and natural resources – Forest and wildlife – Agricultural pattern.
 • Transport – Communication.
 • Social geography – Population density and distribution – Racial, linguistic groups and major tribes.
 • Natural calamity – Disaster Management – Environmental pollution: Reasons and preventive measures – Climate change – Green energy.

UNIT IV: History and culture of India

 • Characteristics of Indian culture, Unity in diversity – Race, language, custom.
 • India as a Secular State, Social Harmony.
 • Indus valley civilization – Guptas, Delhi Sultans, Mughals and Marathas – Age of Vijayanagaram and Bahmani Kingdoms – South Indian history.
 • Change and Continuity in the Socio – Cultural History of India.

UNIT V: Indian Polity

 • Spirit of Federalism: Centre – State Relationships.
 • Election – Judiciary in India – Rule of law.
 • Corruption in public life – Anti-corruption measures – Lokpal and LokAyukta – Right to Information – Empowerment of women – Consumer protection forums, Human rights charter.
 • Constitution of India – Preamble to the Constitution – Salient features of the Constitution – Union, State and Union Territory.
 • Citizenship, Fundamental rights, Fundamental duties, Directive Principles of State Policy.
 • Union Executive, Union legislature – State Executive, State Legislature – Local governments, Panchayat Raj.

UNIT VI: Indian Economy

 • Structure of Indian Economy and Employment Generation, Land reforms and Agriculture – Application of Science and Technology in agriculture – Industrial growth – Rural welfare oriented programmes – Social problems – Population, education, health, employment, poverty.
 • Nature of Indian economy – Five-year plan models – an assessment – Planning Commission and Niti Ayog.
 • Sources of revenue – Reserve Bank of India – Fiscal Policy and Monetary Policy – Finance Commission – Resource sharing between Union and State Governments – Goods and Services Tax.

UNIT VII: Indian National Movement

 • Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and Militant movements.
 • Communalism and partition.
 • National renaissance – Early uprising against British rule – Indian National Congress – Emergence of leaders – B.R.Ambedkar, Bhagat Singh, Bharathiar, V.O.Chidambaranar, Jawaharlal Nehru, Kamarajar, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Thanthai Periyar, Rajaji, Subash Chandra Bose and others.

UNIT VIII : History, Culture, Heritage and Socio – Political Movements in Tamil Nadu

 • Thirukkural:
 • Significance as a Secular literature
 • Relevance to Everyday Life
 • Impact of Thirukkural on Humanity
 • Thirukkural and Universal Values – Equality, Humanism, etc
 • Relevance to Socio – Politico – Economic affairs (f ) Philosophical content in Thirukkural
 • History of Tamil Society, related Archaeological discoveries, Tamil Literature from Sangam age till contemporary times.
 • Role of Tamil Nadu in freedom struggle – Early agitations against British Rule – Role of women in freedom struggle.
 • Evolution of 19th and 20th Century Socio-Political movements in Tamil Nadu – Justice Party, Growth of Rationalism – Self Respect Movement, Dravidian movement and Principles underlying both these movements, Contributions of Thanthai Periyar and Perarignar Anna.

UNIT IX: Development Administration in Tamil Nadu

 • Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of Socio – Economic development.
 • Education and Health systems in Tamil Nadu.
 • Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth.
 • Achievements of Tamil Nadu in various fields.
 • e-governance in Tamil Nadu.
 • Human Development Indicators in Tamil Nadu and a comparative assessment across the Country – Impact of Social Reform movements in the Socio – Economic Development of Tamil Nadu.
 • Political parties and Welfare schemes for various sections of people – Rationale behind Reservation Policy and access to Social Resources – Economic trends in Tamil Nadu – Role and impact of social welfare schemes in the Socio – economic development of Tamil Nadu.

UNIT X: Aptitude and Mendal Ability

 • Simple interest – Compound interest – Area – Volume – Time and Work.
 • Logical Reasoning – Puzzles – Dice – Visual Reasoning – Alpha numeric Reasoning – Number Series.
 • Simplification – Percentage – Highest Common Factor (HCF) – Lowest Common Multiple (LCM).
 • Ratio and Proportion.

TNPSC Group 2 & 2A Mains Exam Syllabus

டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப் 2 மெயின்ஸ் தேர்வில் பேப்பர் I மற்றும் பேப்பர் II ஆகிய இரண்டு தாள்கள் உள்ளன.

 • பேப்பர் I: இந்த தாளில் ஒவ்வொரு தமிழருக்கும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புக்கும் ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழ் மொழிபெயர்ப்புக்கும் 2 கேள்விகள் உள்ளன.
 • பேப்பர் II: இதில் 15 கேள்விகள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் 3 துல்லியமான எழுத்து, புரிதல், குறிப்புகள் மேம்பாடு மற்றும் கட்டுரை எழுதுதல் ஆகியவற்றிலிருந்து ‘திருக்குரல்’ மற்றும் கடிதம் எழுதுதல்.

TNPSC Group 2 & 2A Exam Main Exam Pattern

Parts TitleNo of Qns / MarksTotal Marks
ATamil to English Translation

English to Tamil Translation
2 / 25

2 / 25
100
BPrecise Writing

Comprehension

Hints Development

Essay Writing on Thirukkural

Letter writing
2 / 20

2 / 20

2 / 20

2 / 20

2 / 20
200

TNPSC Group 2 & 2A – Mains Exam Syllabus

Title 1 : Tamil to English translation

Title 2 : English to Tamil translation

Title 3 : Precis writing

Title 4 : Comprehension

Title 5 : Hints Development

Title 6 : Essay writing on the following topics from ‘Thirukkural’

 • Significance as a Secular literature
 • Relevance to Everyday Life
 • Impact of Thirukkural on Humanity
 • Thirukkural and Universal Values – Equality, Humanism, etc.
 • Relevance to Socio – Politico – Economic affairs
 • Philosophical content in Thirukkural

Title 7 : Letter writing – Official

தமிழகத்தின் வரலாறு, கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியம் போன்றவற்றை அறிந்திருக்க வேண்டும்.

 • தமிழ் நாகரிகத்தின் தோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி
 • வரலாற்று நிகழ்வுகளுடன் சங்க காலம் இலக்கியம் மற்றும் மொழி மேம்பாடு தொடர்பானது.
 • தமிழ்நாட்டின் இசை பாரம்பரியம் – நாட்டுப்புறவியல் – இசை, நடனம், இசைக்கருவிகள் மற்றும் நாட்டுப்புற நாடகம் – கிளாசிக்கல் வயது முதல் நவீன காலத்திற்குப் பிந்தைய காலம் வரை அதன் மாற்றங்களுடன்.தமிழ்நாட்டின் இசை பாரம்பரியம் – நாட்டுப்புறவியல் – இசை, நடனம், இசைக்கருவிகள் மற்றும் நாட்டுப்புற நாடகம் – கிளாசிக்கல் முதல் நவீன காலத்திற்குப் பிந்தைய காலம் வரை அதன் மாற்றங்களுடன்.
 • நாடக கலை வடிவம் – தெரு அரங்கம், நாட்டுப்புற அரங்கம், வழக்கமான நாடக நுட்பங்கள்.
 • சமூக பொருளாதார வரலாறு – வெளிநாட்டு வர்த்தகம், “பட்டினபலை” போன்ற கிளாசிக்கல் இலக்கியங்களிலிருந்து.
 • பகுத்தறிவு இயக்கங்கள் – திராவிட இயக்கம் மற்றும் சுய மரியாதை இயக்கம்.
 • தமிழகத்தின் சமூக நல நடவடிக்கைகள் மற்றும் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியை செயல்படுத்துவதில் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்களின் பங்களிப்பு – இடஒதுக்கீடு கொள்கை மற்றும் அதன் நன்மைகள் – தமிழ்நாட்டின் சமூக-பொருளாதார வளர்ச்சியில் சமூக நீதி மற்றும் சமூக நல்லிணக்கத்தின் பங்களிப்பு.
 • பெண்ணியம் – சமூக – பெண்ணியம், இலக்கிய பெண்ணியம் – வெவ்வேறு கருத்துகள் மற்றும் உணர்வுகள்.
 • தற்கால தமிழ் மொழி – கணினி தமிழ் சொற்பொழிவு – சட்ட தமிழ்

TNPSC குரூப் 3 பாடத்திட்டங்கள்:

தமிழ்நாடு பொது சேவை ஆணையம் ஒருங்கிணைந்த சிவில் சர்வீசஸ் குரூப் தேர்வை ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்துகிறது. பல்வேறு வேலைக்காக ஆட்சேர்ப்பு செய்கிறது. டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப் 3, மற்றும் குரூப் 3 ஏ சேவைகள், நிலைய தீயணைப்பு அதிகாரி (குழு 3 சேவை), கூட்டுறவு சங்கங்களின் ஜூனியர் இன்ஸ்பெக்டர், ஸ்டோர்-கீப்பர் கிரேடு -2, தொழில்துறை கூட்டுறவு சங்கங்களின் உதவி மேற்பார்வையாளர் மற்றும் ஸ்டோர் கீப்பர் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறையில் போன்றவையாகும். இந்த பக்கத்தில் tnpsc group 3 syllabus and Exam Pattern பற்றிய விவரங்கள் கிழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

TNPSC Group 3 Exam Pattern:

SubjectNo. of QuestionMarksDuration
General Studies (Degree Standard) (75 Question)
Aptitude & Mental Ability Test (25 Questions)
General Tamil & General English (100 Questions)
2003003 hours

TNPSC Group 3 Exam Syllabus 2021

 • பொது ஆய்வுகள்
 • இயற்பியல்
 • தாவரவியல்
 • விலங்கியல்
 • வேதியியல்
 • தற்போதைய நிகழ்வுகள்
 • நிலவியல்
 • அரசியல் அறிவியல்
 • வரலாறு
 • பொருளாதாரம்
 • அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் குறித்த சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகள்
 • மனப்பான்மை மற்றும் மன திறன்
 • எளிமைப்படுத்தல்
 • விகிதம் மற்றும் விகிதம்
 • எளிய மற்றும் கூட்டு வட்டி
 • புதிர்கள்
 • எண் தொடர்
 • நேரம் மற்றும் வேலை
 • ஜெனரல் தமிழ்
 • ஆங்கிலம்

TNPSC குரூப் 4 பாடத்திட்டங்கள்:

TNPSC Group 4 தேர்வு முறை 2020, பாடத்திட்டம், தேர்வு செய்யப்படும் முறை: TNPSC குரூப்-IV பாடத்திட்டம் 2020: TNPSC Group4 தேர்வில் முறை நோக்கம் வகை கேள்விகள் அடங்கும் எழுதப்பட்ட சோதனை 300 மதிப்பெண்கள் அதிகபட்ச ஆஃப்லைன் முறையில் OMR தாள் மீது நடத்தப்படுகிறது.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button