செய்திகள்

உலக வனவிலங்குகள் தினம் 3 மார்ச்

World Wildlife Day 3rd March

உலக வனவிலங்குகள் தின வரலாறு (உலக வனவிலங்குகள் தினம் 3 மார்ச்) உலக வனவிலங்கு தினம் என்பது பல அழகான மற்றும் மாறுபட்ட காட்டு விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களை கொண்டாடுவதற்கும், பாதுகாப்பு மக்களுக்கு வழங்கும் பல நன்மைகளைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கும் ஒரு வாய்ப்பாகும். அதே சமயம், வனவிலங்கு குற்றங்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தை முடுக்கிவிட வேண்டிய அவசரத் தேவையை நாள் நினைவூட்டுகிறது, இது பரந்த அளவிலான பொருளாதார, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. World Wildlife Day 3rd March 2020

உலக வனவிலங்குகள் தினம் 3 மார்ச் (World Wildlife Day 3rd March)

உலக வனவிலங்குகள் தினம்

உலக வனவிலங்குகள் தினம் உலகின் தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் கொண்டாட முயல்கிறது, அதே நேரத்தில் வனவிலங்குகளை பாதிக்கும் பிரச்சினைகள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறது. வனவிலங்கு என்பது ஒரு பிராந்தியத்தின் அனைத்து வளர்ப்பு பூர்வீக தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் குறிக்கிறது. நகரமயமாக்கல், வேட்டையாடுதல், மாசுபாடு, வனவிலங்குகளின் வாழ்விடத்தை அழித்தல் மற்றும் பாதுகாப்பு முயற்சிகளுக்கு மனிதர்கள் பங்களிக்கக்கூடிய வழிகள் போன்றவற்றை முன்னிலைப்படுத்தவும் இந்த நாள் உதவுகிறது.

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச் சபை 2013 டிசம்பரில் உலக வனவிலங்கு தினத்தை ஆண்டுதோறும் உலக வனவிலங்குகள் தினம் மார்ச் 3 ஆம் தேதி கொண்டாடும் ஒரு கொண்டாட்டமாக அறிவித்தது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேதி, காட்டு விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் ஆபத்தான உயிரினங்களில் சர்வதேச வர்த்தகத்திற்கான மாநாடு (CITES) கையெழுத்திட்ட நாளோடு ஒத்துப்போகிறது. CITES என்பது உலகெங்கிலும் உள்ள காட்டு விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் வர்த்தகத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு ஆவணமாகும்.

வனவிலங்குகளின் கணக்கிட முடியாத மதிப்பு

காடுகளில் வாழும் விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் ஒரு உள்ளார்ந்த மதிப்பைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் மனித நல்வாழ்வின் சுற்றுச்சூழல், மரபணு, சமூக, பொருளாதார, விஞ்ஞான, கல்வி, கலாச்சார, பொழுதுபோக்கு மற்றும் அழகியல் அம்சங்களுக்கும், நிலையான வளர்ச்சிக்கும் பங்களிக்கின்றன. உலக வனவிலங்குகள் தினம்.

உலக வனவிலங்குகள் தினம் என்பது பல அழகான மற்றும் மாறுபட்ட காட்டு விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களை கொண்டாடுவதற்கும், அவற்றின் பாதுகாப்பு மக்களுக்கு வழங்கும் பல நன்மைகளைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கும் ஒரு வாய்ப்பாகும். அதே நேரத்தில், வனவிலங்கு குற்றங்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தை முடுக்கிவிட வேண்டிய அவசியத்தையும், பரந்த அளவிலான பொருளாதார, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக தாக்கங்களைக் கொண்ட மனிதர்களால் தூண்டப்பட்ட உயிரினங்களைக் குறைப்பதற்கும் இந்த நாள் நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. இந்த பல்வேறு எதிர்மறை விளைவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, நிலையான அபிவிருத்தி இலக்கு 15 பல்லுயிர் இழப்பை நிறுத்துவதில் கவனம் செலுத்துகிறது.

Tags

Leave a Reply

Back to top button
Close